<< Algoritmus programu | NXC programování | Využití LCD displeje >>

NXC - Základy jazyka

Zápis NXC programu

Programové struktury

 • úlohy, podprogramy, funkce, skupiny příkazů, podmínky a cykly se uzavírají do složených závorek

Programové příkazy

 • přehledný zápis na samostatné řádky, oddělení příkazů středníkem

Identifikátory

 • jména proměnných, úloh, podprogramů, funkcí - první znak musí být písmeno nebo podtržítko

Klíčová slova

 • identifikátory vyhrazené pro názvy příkazů

Velikost písmen

 • v identifikátorech je nutné dodržovat velikost písmen - Case senzitivní zápis

Odsazení řádků

 • přehledný zápis programových struktur

Mezery

 • zajištění přehledného odsazení mezi identifikátory a výrazy, možnost použití ve výrazech

Komentáře

 • popis funkcí částí programového kódu
  • // jednořádkový komentář
  • /* víceřádkový komentář */

Ukázka zápisu programu

/* Definiční část programu */
void zvuk(const int x) // definice funkce pro přehrání zvuku
{
 PlaySound(x);     // systémová funkce API
}
/* Úloha programu - task */
task main()
{
 int y = 10;     // deklarace a nastavení hodnoty proměnné
 zvuk(2);       // volání funkce s konstantním parametrem
 zvuk(4*5);      // parametr s matematickým výrazem
 zvuk(y);       // parametr zadaný hodnotou proměnné
}